prezentacje.edu.pl

Techniki prezentacji

Program nauczania


Powrót

Nauka jest zbiorem wypróbowanych przepisów.
Paul Ambroise Valéry 


Znajomość mechanizmów komunikacji i umiejętność ich wykorzystania pozwalają dobrze przygotować prezentację.

Zasady

 • Podstawowe zasady przygotowania i prowadzenia prezentacji
 • Skuteczne wzorce przekazu informacji
 • Rodzaje prezentacji
 • Elementy prezentacji
 • Struktury informacyjne prezentacji
 • Rola obrazu w przekazywaniu informacji
 • Retoryka - sztuka mówienia
 • Ocena prezentacji


Uświadomienie celu prowadzenia prezentacji, oczekiwań publiczności i sposobów zaspokojenia tych oczekiwań stanowi podstawę efektywnej pracy nad prezentacją.

Przygotowanie wystąpienia

 • Dobór stylu prezentacji do jej rodzaju
 • Praca nad materiałem do wystąpienia
 • Przygotowanie konspektu i tekstu
 • Styl wypowiedzi
 • Środki retoryczne i ich zastosowanie
 • Przygotowanie pomocy wizualnych
 • Styl pomocy wizualnych
 • Zasady konstruowania pomocy wizualnych
 • Teksty i grafika
 • Techniki perswazyjne w prezentacjach


Zaangażowanie emocjonalne prezentera, przejrzystość i zrozumiałość jego wypowiedzi, rzetelność wywodu i umiejętność zaangażowania publiczności tworzą prezentację, w której przyjemnie jest uczestniczyć.

Prowadzenie prezentacji

 • Czas w prezentacji
 • Zachowanie się w czasie prezentacji
  • Kontakt z publicznością
  • Wygłaszanie prezentacji
  • Mówienie
  • Postawa, mimika, gesty
  • Używanie pomocy wizualnych
  • Analiza zachowania uczestników
 • Odpowiadanie na pytania i dyskusja
  • Odpowiadanie na pytania
  • Pytania trudne
  • Erystyka - sztuka dyskutowania
 • Sala konferencyjna i jej przygotowanie
  • Korzystanie z materiałów dodatkowych
  • Demonstracje
  • Wyposażenie konferencyjneWiększość ludzi uważa, że nie potrafi występować publicznie. Ale większość z nich może się tego nauczyć.

Umiejętności

 • Tworzenie klimatu prezentacji
 • Zaangażowanie prelegenta
 • Umiejętność kontaktu z grupą
 • Samoocena prelegenta

na górę